Zapraszamy do udziału w konkursie Publiczności Vidical 2013


REGULAMIN KONKURSU
„NAGRODA PUBLICZNOŚCI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KALENDARZY i KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH VIDICAL 2013”


1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu „NAGRODA PUBLICZNOŚCI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KALENDARZY i KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH VIDICAL 2013” zwanego dalej „Konkursem” jest Wakans sp. j., ul. Lisowska 49 01-820 Warszawa, PL. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Czas trwania Konkursu: od 4 marca 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”).
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wakans Sp. z j. ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Konkurs odbędzie się w okresie od 4 marca 2013 roku do dnia 31 marca 2012 roku na stronie internetowej www.wakans.ehost.pl/vidical.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia 31 marca 2013 roku:

– odwiedzić serwis internetowy www.wakans.ehost.pl/vidical
– wytypować najlepszą (według własnego uznania) z zamieszczonych prac zgłoszonych w roku 2013 w kategorii kalendarz i karta świąteczno-noworoczna
– w komentarzu przy wybranej pracy wpisać sformułowanie ,,MÓJ TYP” i uzasadnić wybór kalendarza.

2. Komentarz powinien zawierać nie więcej niż 500 znaków.
3. Uczestnik Konkursu może komentować dowolna liczbę prac, ale sformułowaniem ,,MÓJ TYP” oznacza tylko jedną z obu kategorii.
4. W przypadku oznaczenia sformułowaniem „MÓJ TYP” więcej niż jednej pracy organizator będzie brał pod uwagę pierwszy z typów (kryterium czasowe).
5. Komentarze bez wpisanego sformułowania „MÓJ TYP” nie będą brały udziału w konkursie.
6. Sformułowanie „MÓJ TYP” umieszczone bez komentarza będzie się liczyło jako głos oddany na pracę, ale nie będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.


3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody – aparaty fotograficzne Nikon Coolpix S6200 (w razie niedostępności modelu inny takiej samej klasy) oraz kalendarze Michael Huber.
2. Spośród wypowiedzi osób, które wzięły udział w konkursie komisja składająca się z przedstawiciela Organizatora wybierze 3 najciekawsze.
3. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię lub nick, oraz wypowiedź laureata, zostanie opublikowana 15 kwietnia na stronie www.wakans.ehost.pl/vidical
4. Kalendarz i karta, które zdobędą najwięcej głosów publiczności, zostaną ogłoszone 5 kwietnia br.
5. Do sumy zebranych głosów oddanych przez internet będą doliczone głosy oddane podczas trwania wystawy.
6. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację danych identyfikujących laureatów Konkursu zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w komentarzu adres e-mail.
7. W razie braku kontaktu z osobą która umieściła kalendarz w ciągu 7 dni po otrzymaniu e-mail z informacją o wygranej nagroda przechodzi na następny typowany komentarz.
8. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.
9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
10. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.


4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Publiczności”.
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym lub e-mailem.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego       Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.


5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w okresie trwania Konkursu.
2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa Vidical sp. z o.o. do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej wypowiedzi.
4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych zawinione przez Pocztę Polską.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest Vidical Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lisowska 49. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
8. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
11. Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowie: Biuro Organizacyjne VIDICAL 2013
e-mail: biuro@vidical.com
tel.: 22 864 03 21; fax: 22 864 08 41
Organizator – Vidical sp. z o.o., ul. Lisowska 49, 01-820 Warszawa, PL.